U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
PRIVACY WETGEVING
 
Bij de Yolanda Fashion Modevakschool hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
 
Yolanda Fashion Modevakschool houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
-de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-vragen om uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-0p de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Yolanda Fashion Modevakschool zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 
Verwerking van persoonsgegevens van leerlingen, klanten of leveranciers Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door  Yolanda Fashion  Modevakschool verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-administratieve doeleinde;
-communicatie over de opdracht(en) en/of uitnodiging(en);
-uitvoering geven aan of het uitgeven van (een) opdracht(en).
 
Grondslag voor de vastlegging van deze persoonsgegevens is de overeen gekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Yolanda Fashion Modevakschool de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-voorna(a)m(en);
-tussenvoegsel;
-achternaam;
-adres;
-woonplaats;
-(zakelijk) telefoonnummer;
-(zakelijk) e-mailadres;
-BSN nummer.
Uw persoonsgegevens worden door Yolanda Fashion Modevakschool opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Yolanda Fashion Modevakschool verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
 
Grondslag voor de vastlegging van deze persoonsgegevens is het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief; Voor de bovenstaande doelstelling kan Yolanda Fashion Modevakschool de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-voorna(a)m(en);
-tussenvoegsel;
-achternaam;
-(zakelijk) e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Yolanda Fashion Modevakschool opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is. Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde(n) Persoonsgegevens van geïnteresseerde(n) worden door Yolanda Fashion Modevakschool verwerkt ten behoeve van de doelstelling informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming en/of afgifte van een visitekaartje. Voor de bovenstaande doelstelling kan Yolanda Fashion Modevakschool de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-voorna(a)m(en);
-tussenvoegsel;
-achternaam;
-(zakelijk) telefoonnummer;
-(zakelijk) e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Yolanda  Modevakschool opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.
 
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
-het verzorgen van de (financiële) administratie;
-het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie op grond van een door het bevoegd gezag verstrekte machtiging in het kader van een strafrechtelijk onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen tot 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Bewaartermijn 
Yolanda Fashion Modevakschool bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-alle personen die namens Yolanda Fashion Modevakschool van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
-onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Contactgegevens Yolanda Fashion Modevakschool Westlandseweg 16d, 2291 PG Wateringen.
info@yolandafashion.nl
 
 

Ben je niet tevreden over een dienst van Yolanda Fashion Modevakschool?

Aarzel dan niet om dit formulier in te vullen. Dan zal Yolanda Fashion Modevakschool samen met jou zoeken naar een oplossing.

 

Hoe gaan we te werk?

Indien mogelijk, bieden we je onmiddellijk de oplossing voor jouw probleem. Kan dit niet, dan krijg je binnen de zeven werkdagen na het invullen van dit formulier schriftelijk bericht met vermelding van de klachtenbehandelaar.

Voor financiële zaken is dit de heer F. van Oeveren en voor mode: mevrouw I. Loose, HCH modevakschopleidingen.

Deze doen hun best om binnen 20 dagen een oplossing te vinden voor jouw probleem.

De oplossing van de klachtenbehandelaar is bindend voor Yolanda Fashion Modevakschool.

Alle formulieren van deze klacht blijven tot 1 jaar na laatste datum bewaard.

 

Vul uw NAW, telefoon en email gegevens in op het klachtenformulier onderaan de pagina en omschrijf zo duidelijk mogelijk uw klacht  (wie, wat, waar en wanneer?) Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Uw privacy wordt hierbij gerespecteerd. 

 

Antwoord van Yolanda Fashion Modevakschool. 

Geachte mevrouw, heer …………………………………………………………………..

         Ik aanvaard uw klacht in zijn en verbind mij:

□         Ik aanvaard uw klacht voor een deel en stel u voor:             ………………………………………………………………………………………………

            Binnen een termijn van: ……………………………………………………….

 

□         Ik erken niet dat uw klacht gegrond is, maar ik wil mijn goede wil tonen

            en verplicht mij:       …………………………………………………………………………………

            Binnen een termijn van: ……………………………………………………….

□         Ik aanvaard uw klacht niet. Reden:            …………………………………………………………………………………………….

       

Gedaan te: ……………………………………. Op ………………………….. Handtekening: ……………………………

 

Door de leerling terug te zenden aan de modevakschool.

 

Klacht ingediend door:           ……………………………………………………………………………….

Betreffende:               ……………………………………………………………………………….

 

Al de formulieren van deze klacht blijven tot 1 jaar na datum bewaard.

 

□         Ik ben tevreden en aanvaard uw voorstel voor het beslechten van het geschil.

 

□         Ik aanvaard uw voorstel niet, want:    …………………………………………………………………………………………

Datum:                        …………………………………

Plaats:                         …………………………………

Handtekening:            …………………………………

 

Velden gemarkeerd met * zijn vereist.