Algemene voorwaarden

Correspondentieadres: Lierweg 34, 2678 CW De Lier tel: 06-26467504

KvK-nummer: 27322517
BTW-identificatienummer: NL 003286818B25 www.yolandafashion.nl
mail: yolandafashion@gmail.com
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Modevakschool 

Artikel 1: Aanmelding en inschrijving
Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier. De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum. De aanmelding wordt bevestigd via e-mail met een kopie van het ontvangen aanmeldingsformulier

Vragen van administratieve aard of informatie over de opleidingen worden binnen 24u beantwoord.

Artikel 2: Toelating en selectie
Modevakschool Yolanda Fashion bepaalt welke cursisten worden toegelaten. Daarbij geldt onder meer als criterium dat de cursist aantoonbaar over de kwaliteiten beschikt die voor het volgen van de cursus noodzakelijk zijn en overigens ook voldoet aan de eisen die ten aanzien van het beginniveau kunnen worden gesteld. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst wordt, naast geschiktheid, de volgorde van aanmelding aangehouden en worden de overige een plaats aangeboden op de eerstvolgende cursus met dezelfde inhoud.

Artikel 3: Cursusjaar opleidingen en lange cursussen
Het cursusjaar loopt van de eerste week na de zomervakantie (aug/sept) t/m de laatste volle week voor de zomervakantie (juli). De reguliere vakantie- en feestdagen worden verstrekt op het overzicht op de website. De door de cursist verzuimde lessen kunnen mits 24 uur van te voren is afgemeld, indien mogelijk worden ingehaald mits het organisatorisch mogelijk is. Is het niet organisatorisch mogelijk dan vervallen de verzuimde lessen na het schooljaar. Er is geen recht op inhalen.

Artikel 4: Kosten en betaling
De prijs van de cursus staat op de website vermeld. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van btw. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Het cursusgeld kan uitsluitend per bank worden voldaan. Dat kan in een jaarbedrag of per in vier termijnen te weten:
Eerste termijn vóór aanvang van de cursus                           uiterlijk 1 september
Tweede termijn                                                                   uiterlijk 15 november
Derde  termijn                                                                     uiterlijk 31 januari
Vierde termijn                                                                     uiterlijk 15 april
Deze termijnen moeten voor genoemde data door Modevakschool Yolanda Fashion ontvangen zijn. Gespreide betaling per maand is in overleg mogelijk met een opslag van €2,50 per maand administratie kosten. In bijzondere gevallen kan in overleg een afwijkende regeling worden getroffen.

Artikel 5: Bedenktijd en annulering en tussentijdse beëindiging
Binnen 14 dagen na aanmelding via de website of schriftelijk via inschrijfformulier kan de aanmelding zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits de cursus/ opleiding nog niet van start is gegaan. Deze intrekking dient schriftelijk te geschieden. Als binnen de bedenktijd de lesgelden zijn voldaan dan wordt het lesgeld binnen 14 dagen teruggestort. Bij annulering na de 14 dagen bedenktijd van de naailessen/opleiding is de cursist verplicht het eerstvolgende termijn bedrag te betalen. Bij annulering na de 14 dagen bedenktijd van een cursus, workshop of masterclass is de cursist verplicht het volledige bedrag te betalen. Voor opleidingen geeft u zich op voor een heel schooljaar en is tussentijds opzeggen niet mogelijk.Voor de naailessen is er een mogelijkheid om vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk op te zeggen u heeft dan les tot de laatste volle week van januari. Opzeggingen na 1 december worden niet gehonoreerd en dient het lesgeld tot juli te worden voldaan. Er bestaat geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.

Artikel 6: Boekengeld
De cursist is verplicht de bij de cursus of het cursusjaar behorende boeken aan te schaffen. De gebruikte lesboeken worden uitgegeven door de modevakschoolvereniging HCH Cursussen. De bij een cursus horende verplichte boeken worden uitgereikt tijdens de eerste les. De prijzen van de verplichte boeken zijn vastgesteld door de modevakschoolvereniging en is te vinden op de sites van de desbetreffende organisaties. Het boekengeld dient ter plaatse tijdens de eerste les te worden voldaan. Copyright ligt bij de vereniging. Alle boeken en materialen moeten door de cursist worden aangeschaft en zijn derhalve eigendom van de cursist.

Artikel 7: Deelname aan het examen.

Deelname aan het examen kan zelf rechtstreeks aangemeld worden bij HCH of middels de school. Dat betekend dat de cursist zelf verantwoordelijk is voor het aanleveren van de gemaakte (volledig uitgewerkte) lesboeken, conform de exameneisen van HCH, voor de zomervakantie, bij deelname aan het examen in oktober en voor de kerstvakantie bij deelnamen aan het examen in maart. In de maand voorafgaand aan het examen kunnen tijdens de lessen eindtoetsen of voorbereidingstoetsen worden gemaakt.

Herkansingen kunnen aansluiten bij de examens in maart of oktober.

Dat geeft de cursist de mogelijkheid om evt. fouten te corrigeren. De kledingstukken kunnen dan in de 2 maanden erna beoordeeld worden. De laatste maand voor het examen is dan beschikbaar voor het voorbereiden van het examen.

Indien de lesboeken en kledingstukken niet ter beoordeling zijn overlegt en de cursist besluit toch tot het deelnemen aan het examen, is dat de verantwoordelijk van de cursist zelf en kan de school Yolanda Fashion geen claims hierover ten laste gelegd worden.

Dit zelfde geldt voor deelname aan het examen, wanneer een lerares van de modevakschool Yolanda Fashion heeft aangegeven dat de cursist nog niet voldoende onderlegt is voor het examen, maar toch besluit zelfstandig tot deelname aan het examen.

Artikel 8: Examens

De examens Costumière, Coupeuse, Lingerie worden afgenomen door modevakschoolvereniging HCH tweemaal per jaar in Utrecht (niet alle examens worden elk halfjaar afgenomen). De aanmelding en de betaling van de kosten voor het examen dienen vóór 1 februari en/ of 1 september te worden gedaan door de cursist aan HCH modevakopleidingen. Als er vóór de genoemde data geen betaling is ontvangen, wordt er geen examen aanvraag gedaan Aan het eind van de opleiding ontvangt de cursist van HCH modevakopleidingen een  certificaat van deelname onder de voorwaarde dat de cursist alle onderdelen van de opleiding naar behoren heeft afgerond en tenminste 80% van de lessen aanwezig was. Indien in de lesperiode van de opleiding modeontwerpen een onderdeel met een onvoldoende wordt beoordeeld dan heeft de cursist het recht deze opdracht éénmaal over te doen/ te herkansen binnen de door Modevakschool Yolanda Fashion genoemde periode.

Artikel 9: overmacht
Modevakschool Yolanda Fashion behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke docent te vervangen. Ingeval van ziekte zal vervangende data voor de gemiste lessen vinden binnen het desbetreffende cursusjaar. Modevakschool Yolanda Fashion behoudt zich het recht om bij onvoldoende aanmelding voor een cursus/ opleiding de cursus te verzetten naar een andere datum. Met het vermelde in bovenstaande alinea wordt Modevakschool Yolanda Fashion geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de cursist te hebben voldaan en deswege heeft de cursist geen recht op verdere schadevergoeding.

Artikel 9: Rente en kosten
Indien het verschuldigde cursusgeld en/ of boekengeld niet wordt voldaan dan zal de cursist eerst een herinnering ontvangen. Mocht betaling niet plaatsvinden dan wordt er een aanmaning verstuurd. Indien het in bovenstaande alinea vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van Modevakschool Yolanda Fashion dan is de cursist in gebreke en kan Modevakschool Yolanda Fashion de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De incassokosten die zijn voor rekening van de cursist. Tevens dient de cursist de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat de cursist in gebreke is.

Artikel 10: Ontbinding
Modevakschool Yolanda Fashion is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
Medewerkers van Modevakschool Yolanda Fashion geven opleidingen en adviezen naar eer en geweten. Modevakschool Yolanda Fashion aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen, die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

Artikel 12: Klachtenprocedure
Klachten dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij  Modevakschool Yolanda Fashion en worden vertrouwelijk behandeld. Binnen 14 dagen ontvangt u een schriftelijke reactie waarin de verdere afhandeling wordt beschreven. Inhoudelijke klachten die betrekking hebben op de opleidingen voor de HCH modevakopleidingen en de examens zelf kunnen ook bij het bestuur van de HCH modevakopleidingen Tasveld 13, 3417 XS Montfoort. worden ingediend. Dat kan schriftelijk naar het secretariaat van de vereniging. Beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijk 3e via de Coöperatieve Modevakschoolopleiding HCH. 

Modint.nl is de onafhankelijke instelling waar men terecht kan qua klachten over de inhoud van de lesstof. Zij geven ook de branche erkenning af voor de opleidingen.


Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen 4 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer verwacht wordt om uitsluitsel te kunnen geven. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Modevakschool Yolanda Fashion bindend; eventuele consequenties worden door Modevakschool Yolanda Fashion snel afgehandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.

Artikel 14: Persoonsgegevens
Wij houden ons aan de wet persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking van administratieve afhandelingen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.